VNINDEX1048.42 (16.26 1.58%)1,102,288,102 CP 16,812.08 Tỷ 350 96 104HNXINDEX208.79 (0.57 0.27%)88,615,798 CP 1,098.79 Tỷ 127 216 60VN301049.21 (20.17 1.96%)314,886,253 CP 7,460.55 Tỷ 25 5HNX30345.36 (0.1 0.03%)58,566,200 CP 864.98 Tỷ 16 1 13

Đặc tả hàng hóa phái sinh

Lưu ý: Mã hợp đồng các tháng trong năm thì lấy 2 số cuối của năm thêm vào cuối mã hợp đồng tháng.

Ví dụ:

  • SIEF20: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2020.
  • SIEF21: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2021
GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận